تهیه و خریداری دو پایه جنراتور 70 کیلووات(88 KVA) سه‌فاز

تاریخ نشر: Feb 10, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 03, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/SNaPP2/28112018/NCB

برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری دو پایه جنراتور 70 کیلووات(88 KVA)  سه‌فاز مورد ضرورت برنامه، را با نصب و انتقال برای ولایت‌های بلخ و ننگرهار، مطابق به مشخصات ارایه شده در شرطنامه  اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش‌دسک بطوررایگان از آمریت تدارکات پروژه SNaPP2  و یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی )www.npa.gov.af ( و هم‌چنان معلومات متذکره را از ویب‌سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری(( www.mail.gov.af بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط‌بانکی مبلغ یکصد هزار  (100,000) افغانی می‌باشد.