اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، تهیه و خریداری ۴۲ پایه کامپیوتر لپ تاپ

تاریخ نشر: Feb 11, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 17, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد، تهیه و خریداری ۴۲  پایه کامپیوتر لپ تاپ مورد ضرورت این اداره  را با شرکت محترم خدمات لوژستیکی کمبریج دارای جواز نمبر (D-71516) آدرس- کارته ۳ پل سرخ کابل، افغانستان به قیمت مجموعی (۲،۳۴۶،۲۲۰.۰۰) دو میلیون سصدو چهل شش هزار ودوصدوبیست افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست برنامه‌های CLAP/SNaPP2 وزارت زراعت, آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل، افغانستان تعمیر پامیر منزل پنجم طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.