اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، قرارداد لات اول، دوم و سوم پروژه ساختمان مراکز و محلات جمع‌آوری شیر در ولایات کابل، پروان، لوگر، کنر، بلخ، کندهار و هرات

تاریخ نشر: Feb 10, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 24, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا قرارداد، لات اول پروژه ساختمان مراکز و محلات جمع‌آوری شیر در ولایات کابل، پروان، لوگر و کنر را شماره تشخصیه MAIL/ARTF/NHLP/NCB-LC-CW-2018-95  را با شرکت‌های مشترک (JV) ساختمانی افغان‌لکی دارنده جواز نمبر (D-32882) واقع خوشحال‌خان مینه، ناحیه پنجم، کابل و شرکت ساختمانی رهروان اسمارت‌بلدر دارنده جواز نمبر (D-30705) واقع بلاک دوم، راستین ظفر مارکیت، منزل دوم، مرکز غزنی را به قیمت مجموعی بیست و چهار میلیون و سه صدو هشت هزارو هفت صدو یک (24,308,701.00) افعانی می‌باشد.

 

پروژه لات دوم پروژه ساختمان مراکز و محلات جمع‌آوری شیر در ولایت بلخ را با شماره تشخصیه MAIL/ARTF/NHLP/NCB-LC-CW-2018-95 را با شرکت ساختمانی نارت‌کاست دارنده جواز نمبر (D-81081) واقع تهیه‌مسکن، مارکیت مواد ارتزاقی حاجی غلام‌حسن، ناحیه چهار، کابل را به قیمت مجموعی چهار میلیون و شش صد و سی چهار هزار و پنجصد و بیست و پنج اعشاریه هشتاد و هشت (4,634,525.88) افعانی می‌باشد.

 

پروژه لات سوم پروژه ساختمان مراکز و محلات جمع آوری شیر در ولایات کندهار و هرات را با شماره تشخصیه MAIL/ARTF/NHLP/NCB-LC-CW-2018-95  را با شرکت ساختمانی سپین‌دره دارنده جواز نمبر (D-29012) واقع خانه نمبر ۲۱۰، سرک پنج، بلاک سه، مرکز غزنی را به قیمت مجموعی دوازده ملیون و چهار صد و هشتادهشت هزار و پنجصد وسه اعشاریه پنجا (12,488,503.50) افعانی اعطاء نماید.

 

اشخاص حقیقی و حکمی، که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی 14 روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.