پروسه داوطلبی پروژه بازسازی لایننگ کانکریتی کانال شاپ، واقع قریه زنگل ولسوالی نادعلی ولایت هلمند

تاریخ نشر: Feb 10, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 09, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/215/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی لایننگ کانکریتی کانال شاپ، واقع قریه زنگل ولسوالی نادعلی ولایت هلمند اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک و یا در سی‌دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی تاریخ ۱۸ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی هفتاد  هزار ( ۷۰،۰۰۰) افغانی بوده و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اتاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات  دایر می‌گردد.