پروسه داوطلبی پروژه پخته‌کاری کانال آخندزاده محمد عمر، واقع در ولسوالی زرنج ولایت نیمروز

تاریخ نشر: Feb 10, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 04, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/159/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه پخته‌کاری کانال آخندزاده محمد عمر، واقع در ولسوالی زرنج ولایت نیمروز اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک و یا در سی‌دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ ۱۳ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۰۰ بعد از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اتاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین‌خط بانکی مبلغ چهل و پنج هزار ( ۴۵،۰۰۰) افغانی بوده و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ۰۲:00 بعد از ظهر در اتاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات برگزار می‌گردد.