پروسه داوطلبی پروژه اعمار دیوار محافظ‌وی شهیدان، واقع در قریه شهیدان ولسوالی قرغه‌یی ولایت لغمان

تاریخ نشر: Feb 10, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 05, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/127/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار دیوار محافظ‌وی شهیدان، واقع در قریه شهیدان ولسوالی قرغه‌یی ولایت لغمان اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک و یا در سی‌دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ ۱۴ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اتاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین‌خط بانکی مبلغ یک صد و چهل هزار ( ۱۴۰،۰۰۰) افغانی بوده و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اتاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات  دایر می‌گردد.