پروسه داوطلبی پروژه اعمار حوض سپی‌سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی

تاریخ نشر: Feb 10, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 04, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/120/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار حوض سپی‌سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش‌دسک و یا در سی‌دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ ۱۳ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اتاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین‌خط بانکی مبلغ هفتاد هزار ( ۷۰،۰۰۰) افغانی بوده  و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰قبل از ظهر در اتاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات  دایر می‌گردد.