اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه تهیه و تدارک تیل ضرورت پروژه NHLP

تاریخ نشر: Jan 09, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 16, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک تیل ضرورت پروژه NHLP این وزارت تحت کود نمبر MAIL/ARTF/NHLP/NCB-4612/IOC را به شرکت محترم جمشیدی آیل گاز لمتید دارای جواز نمبر ۲۸۴۲۴ به قیمت مجموعی مبلغ ۶,۴۱۰,۰۰۰.۰۰ (شش میلیون و چهار صد و ده هزار) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار‌داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.