اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه تهیه و تدارک چسپک‌های فیرامونی و تلک‌های فیرامونی ضرورت پروژه NHLP

تاریخ نشر: Jan 09, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 23, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک چسپک‌های فیرامونی و تلک‌های فیرامونی ضرورت پروژه NHLP این وزارت تحت کود نمبر MAIL/ARTF/NHLP/NCB/HO-GO-2018-21 را به شرکت محترم برادران قربان خیل مولانا یعقوب چرخی لمیتد دارای جواز نمبر ۲۲۲۷-۰۱۰۱ به قیمت مجموعی مبلغ ۴،۷۲۶،۸۵۰.۰۰ (چهار میلیون و هفت صد و بیست و شش هزار و هشت صد و پنجاه) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی چهارده روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.