اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد پروژه تهیه، خریداری و انتقال مقدار 13000 متریک تن خوراکه حیوانی متوازن

تاریخ نشر: Jan 02, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 08, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا پروژه تهیه، خریداری و انتقال مقدار 13000 متریک تن خوراکه حیوانی متوازن ضرورت ریاست مالداری و صحت حیوانی این وزارت تحت کود نمبر MAIL/PD/NLB/G-548/97 که به سه حصه تقسیم گردیده بود و حصه اول آن را به شرکت محترم صنعتی و تولیدی پرواز پروف دارای  جواز نمبرD-30016 به قیمت مجموعی مبلغ 230,700,000 (دوصدو سی میلیون و هفت صد هزار افغانی)، حصه دوم آن را به فابریکه محترم دانه ملی دارای جواز نمبر 35575 به قیمت مجموعی مبلغ 201,000,000 (دوصد و یک میلیون افغانی)  و حصه سوم آن‌ را به شرکت محترم انکشاف مالداری و لبنیات وحد هرات داری جواز نمبر D-03-2415 به قیمت مجموعی مبلغ 79,320,000 (هفتاد و نه میلیون و سه صد و بیست هزار) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت  روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

 

با احترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه وتدارکات