اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد، تطبیق پروژه مرغ های نوع گوشتی (500 قطعی) برای 50 فامیل در ولایت هرات

تاریخ نشر: Jan 01, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 15, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ‌های نوع گوشتی (500 قطعی) برای 50 فامیل در ولسوالی های انجیل و زنده جان ولایت هرات  ضرورت بخش مالداری  پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP) این وزارت تحت کود نمبر MAIL/ARTF/NHLP/ICB – LC-GO-2018-74 را به موسسه خدمات اجتماعی تعلیمات اساسی و مسلکی (BESO) دارای جواز نمبر 1429  به قیمت مجموعی مبلغ 21,236,500.00 (بیست و یک میلیون دوصدو سی و شش هزار و پنج صد) افغانی اعطا نماید.

 

اشخاص حقیقی و حکمی، که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی چهارده  روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.