تهیه و تدارک بیست و سه (23) قلم اجناس پروسس مواد غذایی برای پنجصد (500) خانم در ولایات های کابل، بدخشان، کاپیسا، تخار و کندز

تاریخ نشر: Dec 30, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 20, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

کشور: افغانستان

وزارت: زراعت آبیاری ومالداری

معلومات عمومی  

09 جدی 1397

تاریخ نشر اعلان

درخواست برای داوطلبی

نوع اعلان

MAIL/PD/NCB/G/105/98

نمبر درخواست برای داوطلبی

AFG/390741

کود بوجه

تهیه و تدارک بیست و سه (23) قلم اجناس پروسس مواد غذایی برای پنجصد (500) خانم در ولایات های کابل، بدخشان، کاپیسا، تخار و کندز

مشخصات پروژه

اجناس

توع تدارکات

باز داخلی

رویش تدارکات

تاریخ: 19 جدی 1397

زمان: 10:00 قبل از ظهر

جلسه قبل از آفرگشائی

دفتر آفرگشائی

تعمیر معینیت مالی واداری

ریاست تهیه وتدارکات

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

جمال مینه، کارته سخی، کابل افغانستان

مکان برای آفر گشائی

تاریخ: 30 جدی 1397

زمان: 10:00 قبل از ظهر

آخرین مهلت برای تسلیمی آفر

دفتر آفرگشائی

تعمیر معینیت مالی واداری

ریاست تهیه وتدارکات

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

جمال مینه، کارته سخی، کابل افغانستان

مکان برای آفر گشائی

 

شماره دعوت به داوطلبی : MAIL/PD/NCB/G/105/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک (تهیه و تدارک بیست و سه (23) قلم اجناس پروسس مواد غذایی برای پنجصد (500) خانم در ولایات های کابل، بدخشان، کاپیسا، تخار و کندز ضرورت ریاست اقتصاد خانواده) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک (حافظه) به شکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات تعمیر معینیت اداری و مالی وزارت زراعت آبیاری و مالداری به دست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 09:45 قبل از ظهر مورخ 30 جدی 1397 به دفتر جلسات تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر معینیت اداری و مالی ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. قابل یادوری است که جلسه قبل از آفرگشائی مورخ  19 جدی 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آدرس یاد شده تدویر میگردد.

تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مبلغ 300,000.00- سه صد هزار افغانی  بوده و جلسه آفرگشایی مورخ 30 جدی 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات تدویر می گردد.

 

با احترام

 

محمدالله "ساحل"

ریس تهیه و تدارکات