اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی‌های چهار آسیاب، موسی، سروبی و ده سبز ولایت کابل

تاریخ نشر: Dec 29, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 11, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی‌های چهار آسیاب، موسی، سروبی و ده سبز ولایت کابل ضرورت بخش مالداری  پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP) این وزارت تحت کود نمبر MAIL/ARTF/NHLP/ICB – LC-GO-2018-60 را به موسسه خدمات اجتماعی تعلیمات اساسی ومسلکی (BESO) دارای جواز نمبر 1429  به قیمت مجموعی مبلغ 27,635,000.00 (بیست هفت میلیون و شش صدو سی و پنج هزار) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی چهارده  روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات  وزارت زراعت، آبیاری ومالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه وتدارکات