اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی های ,واما، وایگل و مرکز (پارون) ولایت نورستان

تاریخ نشر: Dec 29, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 11, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی های ,واما، وایگل و مرکز (پارون) ولایت نورستان ضرورت  پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP) این وزارت تحت کود نمبر MAIL/ARTF/NHLP/ICB – LC-GO-2018-56 را به موسسه رفاه و انکشاف خدماتی اجتماعی (WDOSS) دارای جواز 2930 به قیمت مجموعی مبلغ 27,484,080.00 (بیست و هفت میلیون چهار صد و هشتاد و چهار هزار و هشتاد) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی چهارده روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

با احترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه وتدارکات