اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی‌های ارگون، مرکز (شرنه)، یحی خیل و سر حوضه ولایت پکتیکا

تاریخ نشر: Dec 29, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 11, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد،  تا تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی‌های ارگون، مرکز (شرنه)، یحی خیل و سر حوضه ولایت پکتیکا ضرورت  پروژه ملی باغداری ومالداری (NHLP) این وزارت تحت کود نمبر MAIL/ARTF/NHLP/ICB – LC-GO-2018-51 را به شرکت محترم مرغ‌داری اخوت بلال (ABPS) دارای جواز Do2-593. به قیمت مجموعی مبلغ 29,643,120.00 (بیست و نه میلیون شش صدو چهل و سه هزار و یکصد و بیست) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی چهارده  روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

 

با احترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه وتدارکات