اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 250 فامیل برای ولسوالی های شاه واک و دند پتان ولایت پکتیا

تاریخ نشر: Dec 29, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 11, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 250 فامیل برای ولسوالی های شاه واک و دند پتان ولایت پکتیا ضرورت  پروژه ملی باغداری ومالداری (NHLP)  این وزارت تحت کود نمبر MAIL/ARTF/NHLP/ICB – LC-GO-2018-65 را به موسسه رفاه و انکشاف خدماتی اجتماعی (WDOSS) دارای جواز 2930 به قیمت مجموعی مبلغ 21,081,500.00 (بیست و یک میلیون هشتاد و یک هزار و پنج صد) افغانی اعطا نماید..

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی چهارده  روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات  وزارت زراعت، آبیاری ومالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

 

با احترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه وتدارکات