اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (100 قطعی) برای 250 فامیل برای ولسوالی‌های استالف و شکردره ولایت کابل

تاریخ نشر: Dec 29, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 11, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (100 قطعی) برای 250 فامیل برای ولسوالی‌های استالف و شکردره ولایت کابل ضرورت بخش مالداری  پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP) این وزارت تحت کود نمبر MAIL/ARTF/NHLP/ICB – LC-GO-2018-64 را به موسسه خدمات اجتماعی تعلیمات اساسی ومسلکی (BESO) دارای جواز نمبر 1429  به قیمت مجموعی مبلغ 19,278,930.00 (نوزده میلیون و دوصد و هفتاد و هشت هزارو نه صد و سی) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی چهارده  روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی  قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

با احترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه وتدارکات