اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تهیه و تدارک موبل و فرنیچر مطابق ضرورت پروژه تولید عوامل زراعتی افغانستان (AAIP)

تاریخ نشر: Dec 02, 2018

تاريخ خاتمه: Dec 16, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک موبل و فرنیچر مطابق ضرورت پروژه تولید عوامل زراعتی افغانستان (AAIP)  تحت کود نمبر MAIL/AAIP/NCB/G004/2018  را به شرکت محترم انصاف فهیم لمیتد دارای جواز نمبر 0101-13405 به قیمت مجموعی مبلغ 5,049,800.00  (پنج میلیون و چهل و نو هزارو هشتصد) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی چهارده روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.