اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری غیزان

تاریخ نشر: Dec 03, 2018

تاريخ خاتمه: Dec 09, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، اعمار شبکه آبیاری غیزان واقع قریه قلعه شربت طاهری ولسوالی کروخ ولایت هرات را با شرکت محترم ساختمانی لمر بادغیس دارای جواز نمبر (D-03-928) آدرس- جاده رنگین خانه مرکز ولایت هرات، افغانستان به قیمت مجموعی (6,978,308.00) شش میلیون نه صدو هفتاد هشت هزار و سصدو هشت افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.