اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد، تدارک انتقال 1000 متریک تن گندم خوارکه از سیلوی قندهار به آسیب دیدگان ناشی از خشک‌سالی مرکز ولایت زابل

تاریخ نشر: Dec 02, 2018

تاريخ خاتمه: Dec 08, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد، تدارک انتقال 1000 متریک تن گندم خوارکه از سیلوی قندهار به آسیب دیدگان ناشی از خشک‌سالی مرکز ولایت زابل، اشتراک ورزیده، تا کار انتقال آن را به شرکت رون سهار انترنیشنل لوژیستک سپلای سرویس کمپنی، دارای جواز نمبر D-42803 آیسا، به قیمت مجموعی مبلغ یک ملیون پنجا هزار (1,050,000.00) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی، که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.