اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک وانستالیشن (10) قلم اجناس وتجهیزات لابراتوار تجزیه و تحلیل خوراکه‌های حیوانی

تاریخ نشر: Nov 07, 2018

تاريخ خاتمه: Nov 13, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تدارک وانستالیشن (10) قلم اجناس وتجهیزات لابراتوار تجزیه و تحلیل خوراکه‌های حیوانی مورد ضرورت ریاست خدمات مالداری، تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G-267/97-Rebid را به شرکت خدمات لوژستیکی ایگل بامیکا دارای جواز نمبر (33993) به قیمت مجموعی مبلغ 1,114,550.00 (یک ملیون و یک صدو چهارده هزارو پنج صدو پنجاه) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی، که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.