اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد پروژه تدارک خدمات انترنتی برای دفاتر مرکزی وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

تاریخ نشر: Nov 07, 2018

تاريخ خاتمه: Nov 13, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک خدمات انترنتی برای دفاتر مرکزی وزارت زراعت، آبیاری ومالداری تحت داوطلبی شماره {MAIL/PD/SS/NCS-03/98 } را به شرکت مخابراتی افغان تیلی کام  به قیمت مجموعی مبلغ (10,000,000)   ده میلیون افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.