اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد احیایی مجدد 24 باب گرین هاوس ها( در هر ولسوالی 3 باب گرین هاوس) در ولسوالی های شکر دره، قرباغ، میربچه کوت، فرزه، ده سبز، گلدره، وکلکان ولایت کابل

تاریخ نشر: Oct 09, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 16, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد احیایی مجدد 24 باب گرین هاوس ها( در هر ولسوالی 3 باب گرین هاوس) در ولسوالی های شکر دره، قرباغ، میربچه کوت، فرزه، ده سبز، گلدره، وکلکان ولایت کابل را به شرکت ساختمانی پاور گلوبل دارنده جواز نمبر (D-36570) به قیمت مجموعی 2,880,000.0- افغانی (دو میلیون و هشت صد و هشتاد هزار افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل،  افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.