اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد رنگمالی وامور ترمیم کاری تعمیرریاست تصدیق دهی تخم های بذری و تعمیر لابراتوار ها واقع بادام باغ کابل

تاریخ نشر: Oct 09, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 16, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد رنگمالی وامور ترمیم کاری تعمیرریاست تصدیق دهی تخم های بذری و تعمیر لابراتوار ها واقع بادام باغ کابل را به شرکت ساختمانی وسرکسازی امین قادرزی دارنده جواز نمبر (D-2734) به قیمت مجموعی 1,300,750.6- افغانی (یک میلیون و سه صد هزار و هفت صدو پنجاه عشاریه شش افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل،  افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.