اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد طبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی های مرکز، شیب کوه، انار باغ و بالابلوک ولایت فراه

تاریخ نشر: Oct 09, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 23, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلا عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی های مرکز، شیب کوه، انار باغ و بالابلوک ولایت فراه ضرورت  پروژه ملی باغداری ومالداری (NHLP) این وزارت تحت کود نمبر MAIL/ARTF/NHLP/ICB – LC-GO-2018-58 را به موسسه انکشاف جتماعی افغانستان (ASIO) دارای جواز نمبر1579 به قیمت مجموعی مبلغ 29,319,360.00 (بیست نو میلیون سه صدو نزده هزارو سه صد شصت) افغانی اعطا نماید..

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی چهارده  روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات  وزارت زراعت، آبیاری ومالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.