اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد پروژه تدارک 21 قلم مواد لوژستیکی برای لابراتوار تولید واکسین های حیوانی مورد ضرورت ریاست صحت حیوانی

تاریخ نشر: Sep 11, 2018

تاريخ خاتمه: Sep 18, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد {پروژه تدارک 21 قلم مواد لوژستیکی برای لابراتوار تولید واکسین های حیوانی مورد ضرورت ریاست صحت حیوانی} این وزارت تحت کود نمبر MAIL/PD/NCB/G534/97 را به شرکت مصور سیرت دارای جواز نمبر   47603 به قیمت مجموعی مبلغ ( 938,579  نهصدو سی و هشت هزارو پنجصدو هفتادو نه)افغانیاعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.