تهیه و تدارک ۳۳ قلم اجناس سیستم های آبیاری و وسایل ضروری آن

تاریخ نشر: Sep 08, 2018

تاريخ خاتمه: Sep 29, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

کشور: افغانستان

وزارت: زراعت آبیاری و مالداری

معلومات عمومی

۱۷ سنبله ۱۳۹۷

تاریخ نشر اعلان

درخواست برای داوطلبی

نوع اعلان

MAIL/PD/NCB/G/509 Re Bid

نمبر درخواست برای داوطلبی

AFG 390331

کود بوجه

تهیه و تدارک ۳۳ قلم اجناس سیستم های آبیاری و وسایل ضروری آن

مشخصات پروژه

اجناس

توع تدارکات

باز داخلی

رویش تدارکات

تاریخ: ۲۸ سنبله ۱۳۹۷

زمان: 10:00 قبل از ظهر

جلسته قبل از آفرگشائی

دفتر آفرگشائی

تعمیر معینیت مالی و اداری

ریاست تهیه و تدارکات

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

جمال مینه، کارته سخی، کابل افغانستان

مکان برای آفر گشائی

تاریخ: ۰۷ میزان ۱۳۹۷

زمان: 10:00 قبل از ظهر

آخرین مهلت برای تسلیمی آفر

دفتر آفرگشائی

تعمیر معینیت مالی و اداری

ریاست تهیه و تدارکات

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

جمال مینه، کارته سخی، کابل افغانستان

مکان برای آفر گشائی

 

((دعوت به داوطلبی روش باز ملی))

شماره دعوت به داوطلبی:MAIL/PD/NCB/G/509/Re Bid

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ۳۳ قلم اجناس سیستم های آبیاری و وسایل ضروری آن ضرورت ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک (حافظه) به شکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات تعمیر معینیت مالی و اداری وزارت زراعت آبیاری و مالداری به دست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 09:45 قبل از ظهر روز شنبه تاریخ ۰۷/میزان/۱۳۹۷ به دفتر جلسات تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر معینیت اداری و مالی ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مبلغ 20,000.00 بیست هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی مورخ ۰۷/میزان/۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات تدویر می گردد.

 

با احترام

 

محمدالله "ساحل"

ریس تهیه و تدارکات