اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تدارک وانتقال (10000 متریک تن تخم گندم بذری تصدیق شده برای ولایات

تاریخ نشر: Sep 08, 2018

تاريخ خاتمه: Sep 15, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه {تدارک وانتقال (10000 متریک تن تخم گندم بذری تصدیق شده برای ولایات کابل، وردک، غزنی، پکتیکا، پکتیا، خوست، سرپل، کاپیسا، لغمان، کنر، نورستان، نیمروز، کندهار،زابل، ارزگان، بدخشان، بادغیس، فراه، غور، پنجشیر، دایکندی، پروان، لوگر، سمنگان،بلخ، جوزجان، فاریاب، بامیان، ننگرهار، هلمند، تخار، بغلان، کندز وهرات در34 لات} این وزارت تحت کود نمبر MAIL/PD/NCB/G-276 مطابق جدول ذیل:

شماره

شماره لات

ولایت

نام شرکت اعطأ شده

قیمت مجموعی لات (افغانی)

قیمت مجموعی اضافه از یک لات (افغانی)

1

30

هرات

شرکت تخم های اصلاح شده بذری نور

16,847,000

 

2

32

غور

شرکت زراعتی تولید تخم های اصلاح شده بذری همبستگی

9,261,700

 

3

20

نیمروز

شرکت تخم های اصلاح شده بذری شیخ الاسلام هروی

7,504,470

 

4

34

دایکندی

شرکت تولید تخم های بذری وخدمات زراعتی چوگانی

9,290,880

 

5

9

سمنگان

شرکت تخم بذری نور محمد خان

9,526,600

 

6

3

وردک

شرکت سید اقرأ افغان د رراعتی تخمونو و پروسس

9,000,000

14,500,000

7

23

زابل

5,500,000

8

29

بادغیس

شرکت زراعتی تولید تخم های بذری خواجه سبز پوش

11,072,600

 

9

1

کابل

شرکت خدمات زراعتی سویدا

11,523,000

 

10

26

تخار

شرکت زراعتی تولید تخم های اصلاح شده سرای سنگ

25,907,200

 

11

11

جوزجان

شرکت تولید تکثیر تخم های اصلاح شده بذری انصاف جوزجان

8,800,440

 

12

17

لغمان

شرکت تولید تخم های بذری اصلاح شده کولاب کندز

8,536,500

37,795,050

13

18

کنر

8,632,800

14

28

کندز

20,625,750

15

21

هلمند

قدرت سمیع د اصلاح شو و تخمونو دتولید شرکت

29,812,250

 

16

4

لوگر

شرکت تولید تخم های بذری برادران لوگر

9,769,620

 

17

15

کاپیسا

شرکت خدمات زراعتی و تولید تخم های بذری حره جلالی

7,038,000

9,853,200

18

33

پنجشیر

2,815,200

19

6

پکتیا

شرکت زراعتی تولید تخم های اصلاح شده بذری شیر آباد

10,345,400

19,752,260

20

8

خوست

9,407,160

21

25

بدخشان

شرکت تولید تخم های بذری وخدمات زراعتی تمدن

25,261,600

40,607,194

22

27

بغلان

15,345,594

23

10

بلخ

شرکت خدمات وتولیدات زراعتی بابای دهقان

13,878,000

 

24

13

بامیان

شرکت تولید تخم های بذری ذکریا

8,778,600

 

 

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.