اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم اسکلت و ساختمان اصلی گلخانه مرکز وزارت

تاریخ نشر: Aug 07, 2018

تاريخ خاتمه: Aug 14, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد پروژه ترمیم اسکلت و ساختمان اصلی گلخانه مرکز وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را با شرکت ساختمانی دنیایی روشن دارنده جواز نمبر (D-35173) واقع سرک 5 پروژه تایمنی ناحیه 4 مرکز کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 2,306,950.00 دو ملیون و سیصدو شش هزارو نوصدو پنجاه افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

بااحترام

محمدالله "ساحل"

رئیس تهیه وتدارکات