اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد تدارک انتقال 20 هزارمتریک تن کود کیمیاوی یوریا ازفابریکه کود وبرق مزارشریف به مراکزوولسوالی های 34 ولایت کشور

تاریخ نشر: Aug 06, 2018

تاريخ خاتمه: Aug 13, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلا عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد پروژه {تدارک انتقال 20 هزارمتریک تن کود کیمیاوی یوریا ازفابریکه کود وبرق مزارشریف به مراکزوولسوالی های 34 ولایت کشور{تحت داوطلبی شماره { MAIL/PD/NCB/S-277/97/ }- لات اول به مقدار 7060 متریک تن  را به شرکت ترانزیتی وبارچالانی بین المللی غریب آباد دارای جواز نمبر(0102-224) به قیمت مجموعی مبلغ (20,755,400)بیست میلیون هفتصدوپنجاه وپنج هزاروچهارصد افغانی و لات دوم به مقدار12940 متریک تن را به شرکت ترانزیتی وبارچالانی بین المللی اتفاق بامیان لمیتد دارای جوازنمبر(0102-192) به قیمت مجموعی مبلغ (70,425,118) هفتاد میلیون چهارصدو بیست وپنج هزار ویک صدو هجده افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

 

با احترام

 

محمدالله "ساحل"

ریس تهیه و تدارکات