اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد پروژه تهیه وخریداری ادویه کیمیاوی برای تنظیم تلفیقی آفات برای بخش باغداری پروژه ملی باغداری ومالداری

تاریخ نشر: Aug 04, 2018

تاريخ خاتمه: Aug 11, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلا عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد پروژه تهیه وخریداری ادویه کیمیاوی برای تنظیم تلفیقی آفات برای بخش باغداری پروژه ملی باغداری ومالداری این وزارت تحت کود نمبر MAIL/ARTF/NHLP/NCB – HC-GO-2018-18 را به شرکت محترم برادران قربانخیل مولانا یعقوب چرخی لمیتد دارای جواز نمبر0101-2227 به قیمت مجموعی مبلغ 10,128,000.00 (ده میلیون و یک صد و بیست و هشت هزار) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت  روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات  وزارت زراعت، آبیاری ومالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

 

 

 

با احترام

 

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه وتدارکات