تدارک یک عراده ماشین سایلیج ویک عراده بال کننده معه پلاستیک آن برای استفاده فارم بینی حصار

تاریخ نشر: Jun 13, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 04, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

فارمت اعلان برای سایت وزارت

کشور: افغانستان

وزارت: زراعت آبیاری ومالداری

معلومات عمومی

23 جوزا 1397

تاریخ نشر اعلان

اعلان دعوت به داوطلبی

نوع اعلان

MAIL/PD/NCB/G-235 /97/ Rebid

نمبر درخواست برای داوطلبی

AFG/390323

کود بودجه

تدارک یک عراده ماشین سایلیج ویک عراده بال کننده معه پلاستیک آن برای استفاده فارم بینی حصار.

مشخصات پروژه

اجناس

توع تدارکات

باز داخلی

روش تدارکات

ندارد

جلسه قبل از آفرگشائی

دفتر آفرگشائی

تعمیر معینیت مالی واداری

ریاست تهیه وتدارکات

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

جمال مینه، کارته سخی، کابل افغانستان

مکان برای آفر گشائی

تاریخ: 13 سرطان 1397

زمان: 10;00 قبل از ظهر

آخرین مهلت برای تسلیمی آفر

دفتر آفرگشائی

تعمیر معینیت مالی واداری

ریاست تهیه وتدارکات

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

جمال مینه، کارته سخی، کابل افغانستان

مکان برای آفر گشائی

 

شماره دعوت به داوطلبی : MAIL/PD/NCB/G-235 /97/ Rebid-

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی{تدارک یک عراده ماشین سایلیج و یک عراده بال کننده معه پلاستیک آن برای استفاده فارم بینی حصار{تحت داوطلبی شماره { MAIL/PD/NCB/G-235 /97/ Rebid }اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت {10:00} قبل از ظهر روز {چهارشنبه}تاریخ {13/04/1397} ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ (90,000) افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت (طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه) میباشد.آدرس مکان جلسه :  دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات، تعمیر معینیت مالی و اداری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری.

نوت: داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت npa.gov.af داونلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات بدست آورند.

بااحترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه وتدارکات