اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد پروژه تهیه وخریداری مقدار 3,800 متریک خوراکه متوازن حیوانی (کانسنتریت) بشمول انتقال آن

تاریخ نشر: Jun 13, 2018

تاريخ خاتمه: Jun 20, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلا عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد پروژه تهیه وخریداری مقدار 3,800 متریک خوراکه متوازن حیوانی (کانسنتریت) بشمول انتقال آن به ولسوالی های ولایات سرپل، فاریاب، جوزجان، کندز و سمنگان ضرورت ریاست مالداری این وزارت تحت کود نمبر MAIL/PD/NLB/G - 525 را به شرکت محترم صنعتی و تولید پرواز پروف  دارای جواز نمبر2159   به قیمت مجموعی مبلغ 141,819,300.00 (یکصد و چهل ویک میلیون و هشت صد و نوزده هزار و سه صد) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات  وزارت زراعت، آبیاری ومالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.