تهیه و تدارک 8 قلم وسایل مجادلوی مختلف النوع ضرورت ریاست عمومی حفاظه نباتات و قرنطین

تاریخ نشر: Apr 16, 2018

تاريخ خاتمه: May 07, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

کشور: افغانستان

وزارت: زراعت آبیاری و مالداری

معلومات عمومی

۲۷ حمل 1397

تاریخ نشر اعلان

درخواست برای داوطلبی

نوع اعلان

MAIL/PD/NCB/G/099

نمبر درخواست برای داوطلبی

AFG 390357

کود بوجه

تهیه و تدارک 8 قلم وسایل مجادلوی مختلف النوع ضرورت ریاست عمومی حفاظه نباتات و قرنطین

مشخصات پروژه

اجناس

توع تدارکات

باز داخلی

رویش تدارکات

تاریخ: ۰۸ ثور ۱۳۹۷

زمان: 10:00 قبل از ظهر

جلسته قبل از آفرگشائی

دفتر آفرگشائی

تعمیر معینیت مالی و اداری

ریاست تهیه و تدارکات

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

جمال مینه، کارته سخی، کابل افغانستان

مکان برای آفر گشائی

تاریخ: ۱۷ ثور 1397

زمان: 10:00 قبل از ظهر

آخرین مهلت برای تسلیمی آفر

دفتر آفرگشائی

تعمیر معینیت مالی و اداری

ریاست تهیه و تدارکات

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

جمال مینه، کارته سخی، کابل افغانستان

مکان برای آفر گشائی

((دعوت به داوطلبی روش باز ملی))

 

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/PD/NCB/G/099

 

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک (8 قلم وسایل مجادلوی مختلف النوع) ضرورت ریاست عمومی حفاظه نباتات و قرنطین اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک (حافظه) به شکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات تعمیر معینیت اداری و مالی وزارت زراعت آبیاری و مالداری به دست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 09:45 قبل از ظهر روز دوشنبه تاریخ ۱۷/ثور/۱۳۹۷ به دفتر جلسات تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر معینیت اداری و مالی ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مبلغ 70,000.00 هفتاد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی مورخ ۱۷/ثور/۱۳۹۷ ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات تدویر می گردد.

 

با احترام

 

 

محمدالله "ساحل"

ریس تهیه و تدارکات