1. تهیه وخریداری واکسین بروسلوز نوع S-19، 2. تهیه وخریداری واکسین بروسلوز نوع REV-

تاریخ نشر: Apr 15, 2018

تاريخ خاتمه: Apr 25, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت: زراعت آبیاری ومالداری

معلومات عمومی

27 حمل 1397

تاریخ نشر اعلان

درخواست برای داوطلبی

نوع اعلان

   (داوطلبی مجدد)MAIL/PD/NCB/G/No - 239

نمبر درخواست برای داوطلبی

AFG390323

کود بوجه

1. تهیه وخریداری واکسین بروسلوز نوع S-19، 2. تهیه وخریداری واکسین بروسلوز نوع REV-

مشخصات پروژه

اجناس

توع تدارکات

باز داخلی

رویش تدارکات

تاریخ: 05 ثور 1397

زمان: 02:00 بعد از ظهر

جلسته قبل از آفرگشائی

دفتر آفرگشائی

تعمیر معینیت مالی واداری

ریاست تهیه وتدارکات

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

جمال مینه، کارته سخی، کابل افغانستان

مکان برای آفر گشائی

تاریخ: 16 ثور 1397

زمان: 10:00 قبل از ظهر

آخرین مهلت برای تسلیمی آفر

دفتر آفرگشائی

تعمیر معینیت مالی واداری

ریاست تهیه وتدارکات

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

جمال مینه، کارته سخی، کابل افغانستان

مکان برای آفر گشائی

((دعوت به داوطلبی روش باز ملی))

 

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/PD/NCB/G/239 (داوطلبی مجدد)

 

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (1. تهیه وخریداری واکسین بروسلوز نوع S-19، 2. تهیه وخریداری واکسین بروسلوز نوع REV-1) ضرورت ریاست عمومی خدمات مالداری اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک (حافظه) به شکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات تعمیر معینیت اداری و مالی وزارت زراعت آبیاری و مالداری به دست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 45:09 قبل از ظهر به تاریخ 16/02/1397 به دفتر جلسات تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر معینیت اداری و مالی ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. قابل یادوری است که جلسه قبل از آفرگشائی به تاریخ 05/02/1397 ساعت 02:00 بعد ازظهر در آدرس یاد شده تدویر میگردد.

تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مبلغ 90,000.00- نود هزار افغانی  بوده و جلسه آفرگشایی مورخ 16/02/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات تدویر می گردد.

 

 

 

 

با احترام

 

محمدالله "ساحل"

ریس تهیه و تدارکات