پروسه داوطلبی (تهیه 22 قلم اجناس زراعتی و مالداری مورد ضرورت پروژه مقیم ولایت هرات

تاریخ نشر: Mar 27, 2017

تاريخ خاتمه: Apr 16, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای الویت دوم (SNaPP2) وزارت زراعت آبیاری ومالداری ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید  تا در پروسه  داوطلبی (تهیه 22 قلم اجناس زراعتی و مالداری مورد ضرورت پروژه مقیم ولایت هرات ) را  مطابق به  مشخصات ارایه شده در اسناد داوطلبی اشتراک نموده و آفر های سر بسته خویش را به طور سربسته به لسان انگلیسی طبق قانون وطرزالعمل تدارکات افغانستان از تاریخ نشر اعلان  الی مدت 21 روز تقویمی ارایه نمایند.

مبلغ تضمین آفر مبلغ59,369) ) پنجاه نه هزار و سه صدو شصت نه افغانی ضمانت خط بانکی میباشد.

 شرایط اهلیت جواز با اعتبار فعالیت کاری و توانایی مالی را در زمینه داشته باشند.

آدرس: وزاعت زراعت ,مالداری . آبیاری

برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای الویت دوم (SNaPP2)

جمال مینه کارته سخی کابل افغانستان

 

 

با احترام

 

عبدالطیف "زاهد"

رئیس برنامه