داوطلبی کرایه گیری 15 عراده وسایط برای ولایات ننگرهار، کابل، پروان، لوگر، هرات ، بغلان، و بلخ

تاریخ نشر: Jun 12, 2019

تاريخ خاتمه: Jul 03, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP/06042019/NCB

پروژه انکشاف مالداری وزراعت  CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری 15 عراده وسایط  برای ولایات ننگرهار، کابل، پروان، لوگر، هرات ، بغلان، و بلخ مطابق به شرایط ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP و یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی )www.npa.gov.af ( و هم چنان معلومات متذکره را می‌توانند از ویب‌سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری (www.mail.gov.af  (و ویب‌سایت اکبر بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی  طور سربسته ازتاریخ نشراعلان  الی 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات پروژه انکشاف مالداری و زراعت، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ (200,000.00   ( دو صد هزار افغانی  می‌باشد.