داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
لات (۱) پروژه بازسازی کانال سردره آب خورک لات (۲) پروژه بازسازی لایننگ کانال عبدالواحد
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد: لات (۱) پروژه بازسازی کانال سردره آب خورک ولسوالی...
May 18, 2019 May 25, 2019
پروسه داوطلبی پروژه تدارک 83 قلم قرطاسیه باب ورنک های پرنتر وکاپیر
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G165/98: ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 83 قلم قرطاسیه باب ورنک های پرنتر...
May 18, 2019 Jun 09, 2019
پروسه داوطلبی پروژه سیستم سولری آبیاری بابی واقع قریه بابی ها ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس
شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/270/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه سیستم سولری آبیاری بابی واقع قریه بابی ها ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس...
May 16, 2019 Jun 09, 2019
پروسه داوطلبی پروژه سیستم آبیاری سولری دهن شور پشمکی واقع قریه پشمکی ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس
شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/214/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه سیستم آبیاری سولری دهن شور پشمکی واقع قریه پشمکی ولسوالی بالامرغاب ولایت...
May 16, 2019 Jun 11, 2019
پروسه داوطلبی پروژه سیستم آبیاری سولری میران زی بیشه ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس
شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/269/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه سیستم آبیاری سولری میران زی بیشه ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس اشتراک...
May 16, 2019 Jun 10, 2019
پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری سابی خیل واقع قریه سابی خیل ولسوالی بگرام ولایت پروان
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/PRN19/03072018/NCB پروژه انکشاف مالداری وزراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 22, 2019
پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری ذاهد آباد فیز دوم واقع قریه ذاهد آباد ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/LOG11/04072018/NCB پروژه انکشاف مالداری وزراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 23, 2019
پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری هونی سیدان واقع قریه هونی سیدان مرکز ولایت لوگر
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/LOG12/05072018/NCB پروژه انکشاف مالداری وزراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 20, 2019
پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری حاجی احمدشاه واقع قریه قلعه نصرو ولسوالی بگرام ولایت پروان
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/PRN16/30062018/NCB پروژه انکشاف مالداری وزراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 22, 2019
پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری برملنگ واقع قریه ملنگ اولیا ولسوالی خاک جبار ولایت کابل
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/KBL18/06032019/NCB پروژه انکشاف مالداری وزراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مین‌ماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 20, 2019
صفحه 1 از 187