داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد، تطبیق پروژه ۲۰ فارم تجارتی ماهی پروری و یک حوض ماهی پروری (Hatchery)
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه ۲۰ فارم تجارتی ماهی پروری و یک حوض ماهی پروری (Hatchery) در...
Mar 19, 2019 Apr 01, 2019
داوطلبی پروژه اعمار سیستم آبیاری سولری نرنگ‌داگ
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W213/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار سیستم آبیاری سولری نرنگ‌داگ...
Mar 17, 2019 Apr 08, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، تهیه و تدارک بیست و سه قلم اجناس پروسس مواد غذایی
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تأسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک بیست و سه قلم اجناس...
Mar 17, 2019 Mar 23, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه انتقال و توزیع تراکتورها، ماشین‌های کشت نهال شانی و سایرماشین‌آلات زراعتی همراه با ملحقات آن
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه انتقال و توزیع تراکتورها، ماشین‌های کشت نهال شانی و...
Mar 13, 2019 Mar 20, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد، پروژه استخدام موترهای کرایی نوع بابری مازدا، هینو و کوماز
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا پروژه استخدام موترهای کرایی نوع بابری مازدا، هینو و کوماز برای زون مرکز، شمال،...
Mar 13, 2019 Mar 20, 2019
پروسه داوطلبی پروژه اعمار پایه‌های کانکریتی در ولایات کابل، پروان و لوگر
شماره دعوت به داوطلبیMAIL/ARTF/NHLP/NCB-HC-CW-2018-117 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار پایه‌های کانکریتی در ولایات کابل، پروان و لوگر...
Mar 13, 2019 Apr 09, 2019
داوطلبی پروژه اعمار شبکه آبیاری الماس‌الدین
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/PRN15/29062018/NCB برنامه زراعت ومالداری به اشتراک مردم clap وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار...
Mar 11, 2019 Mar 31, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه تهیه و تدارک خدمات انترنت ضرورت پروژه NHLP
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک خدمات انترنت ضرورت پروژه NHLP این وزارت تحت کود نمبر...
Mar 11, 2019 Mar 17, 2019
دعوت به داوطلبی، پروسه داوطلبی تدارک ۶۶۰ متر کیبل به سایز ۵۰*۴ مورد ضرورت ریاست اداری
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G234/98 : ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی تدارک ۶۶۰ متر کیبل به سایز ۵۰*۴ مورد ضرورت ریاست اداری تحت نمبر تشخیصیه...
Mar 10, 2019 Apr 01, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه تدارک هفت قلم فلترباب و روغنیات مورد ضرورت پروژه کمربند سبز کابل
بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک هفت قلم فلترباب و روغنیات مورد ضرورت پروژه کمربند سبز کابل، وزارت زراعت تحت داوطلبی شماره...
Mar 09, 2019 Mar 16, 2019
صفحه 1 از 177