داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
داوطلبی پروژه شبکه آبیاری تنگی غارو
« دعوت به داوطلبی روش باز» شماره دعوت به داوطلبی597 MAIL/PD/NCB/W/ ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه شبکه آبیاری تنگی غارو اشتراک نموده...
Jun 20, 2017 Jul 02, 2017
داوطلبی پروژه اعمار یکباب اتاق محافظ، چاه سپتیک و ملحقات آن
« دعوت به داوطلبی روش باز» شماره دعوت به داوطلب 600 MAIL/PD/NCB/W/ ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار یکباب اتاق محافظ، چاه سپتیک و...
Jun 20, 2017 Jul 04, 2017
تهیه و تدارک تخم های بذری
.
Jun 10, 2017 Jun 14, 2017
خریداری های پرچون ریاست تهیه و تدارکات ( یک قلم جنس ریاست انستیتوت تحقیقات زراعتی )
مدیریت خریداری های پرچون ریاست تهیه و تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینمایند تا در پروسه خریداری 1 ـ یک قلم جنس ریاست انستیتوت تحقیقات زراعتی که اسناد نرخګیری اجناس مذکور را از طریق ویب سایت وزارت و یا هم از مدیریت خریداری های...
Jun 10, 2017 Jun 17, 2017
خریداری های پرچون ریاست تهیه و تدارکات ( سه باب ګرین هوس ریاست اقتصاد خانواده )
مدیریت خریداری های پرچون ریاست تهیه و تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینمایند تا در پروسه نرخګیری 1 ــ سه باب ګرین هوس ریاست اقتصاد خانواده اشتراک نموده و اسناد نرخګیری مذکور را از طریق ویب سایت وزارت و یا هم از مدیریت خریداری...
Jun 10, 2017 Jun 17, 2017
خریداری های پرچون ریاست تهیه و تدارکات
مدیریت خریداری های پرچون ریاست تهیه و تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینمایند تا در پروسه نرخګیری ترمیمات 1 ــ یک پایه ایرکندیشن ریاست تکنالوژی 2 ـ چهار پایه ایرکندیشن امریت حفظ و مراقبت 3 ـ پرکاری ګازموتر هایلکس 2006 وترمیم...
Jun 10, 2017 Jun 17, 2017
حوض آبیاری عطاخان نمبر ۳ کاپیسا
.
Jun 07, 2017 Jun 14, 2017
نرخګیری تهیه و نصب الماری دیواری و پرده عمودی ریاست ترویج
مدیریت خریداری های پرچون ریاست تهیه و تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینمایند تا در پروسه نرخګیری ( 1 ــ تهیه و نصب الماری دیواری و پرده عمودی ریاست ترویج) اشتراک نموده و اسناد نرخګیری مذکور را از طریق ویب سایت وزارت و یا هم از مدیریت...
Jun 04, 2017 Jun 11, 2017
انتقال خرما به ولایت های کندز، فاریاب، غزنی، بامیان، پکتیا و پکتیکا
مدیریت خریداری های پرچون ریاست تهیه و تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینمایند تا در پروسه انتقال ( 48 خرما به ولایت های کندز، فاریاب، غزنی، بامیان، پکتیا و پکتیکا) که اسناد نرخګیری انتقالات مذکور را از طریق ویب سایت وزارت و یا هم از...
Jun 04, 2017 Jun 11, 2017
خریداری های پرچون ریاست تهیه و تدارکات
مدیریت خریداری های پرچون ریاست تهیه و تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینمایند تا در پروسه خریداری 1 ـ دو قلم جنس ریاست منابع طبیعی 2 ـ سه قلم ریاست حفاظه نباتات 3 ـ 50 پایه کثافت دانی ریاست اداری 4 ـ تهیه 50 جوره چپلک...
Jun 04, 2017 Jun 11, 2017
صفحه 1 از 118