داستان های مؤفقیت

داستان موفقیت قاری باغدار

حاصل سبزخانه ها یگانه منبع درآمد و امرار معیشت برای خانواده عبد البشیر

محصولات باغی که فروش آن زندگی محمد صدیق را از نظر اقتصادی رونق کامل داده است

داستان موفقیت خانم ناهیده!

اعمار سبزخانه ها در ولایت کندهار برای باشنده گان دهات زمینه های کار دایمی را فراهم نموده است

رویا، با آرزوهای بلند و موفقیت های تازه

بخاطر تحصیل فرزندانم هر قدر کار کنم خسته نمی ‌شوم

قصه موفقیت خانم مرغدار

داستان موفقیت عجب گل

تشکیل انجمنهای زراعتی، راه سادهی توزیع عادلانهی آب در مزرعه

قصه موفقیت سید امیر

ریشه‌های اقتصادی را باید در وطن خویش آبیاری کنیم

چرا مهمند به دعوت پاکستانی‌ها نه گفت؟!

از حاشیه های کانال ننگرهار

تشکیل انجمن..

ایجاد 7 فارم ماهی از سوی یکتن از باشنده فاریاب

داد محمد با استفاده از پیاز با کیفیت و فراگیری برنامه های آموزشی موفق شد تا سه برابر زعفران بیشتر حاصل برداشت کند

رویای در حال تحقق

توانمندی زنان فقیر روستایی با فراهم نمودن منابع اشتغال و درامد دوامدار

داستان موفقیت خانم ګل اندام یکی از مستفیدین پروژه ملی باغداری و مالداری

انکشاف مرغداری خانگی برای احیاء وبهبود اقتصاد دوامدار خانواده های فقیر روستایی

تلاش برای تحصیل بهتر فرزندان

بلند بردن توانایی اقتصادی خانم های فقیر روستایی از طریق پرورش مرغداری خانگی در ولایت لوگر

ذخایر کچالو، حامی  اقتصاد دهقانان بامیانی

چهارده ماه تا تحقق رویا

عسلی که مقام دوم راکسب کرده باشد، بدون شک مقام اول را هم کسب خواهد کرد.