دست آوردهای سه سال وزارت

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

فشرده دست آورد های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

در سال های 1394، 1395 و 1396 حکومت وحدت ملی

0. مقدمه

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در پهلوی وظایف اساسی، برنامه های انکشافی خویش را در جریان سه سال گذشته (1394، 1395 و 1396) در تمامی ولایات افغانستان راه اندازی نموده است. این کارها و برنامه ها، شامل ولایات و ولسوالی های نیز شده اند که قبلاً از توجه وزارت دور بوده و همچنان توسعه داده نشده بودند.

رهبری وزارت زراعت، برای جلب و جذب کمک های جدید و تطبیق برنامه ها به شکل موثر آن تلاش نموده با بلند بردن ظرفیت کاری در سیستم های کاری وزارت تغیرات چشمگیری را بوجود آورده است که برای انسجام بهتر کار، سرعت عمل و شفافیت در اجراآت، تمامی برنامه های وزارت در هشت بخش تنظیم گردیده است که در این گزارش ارائه میگردد.

در سال 1394 فیصدی مصرف بودیجه 69%، در سال 1395 فیصدی مصرف 84% و در سال 1396 فیصدی مصرف به بیش از 91٪ می رسد. این بدان معنیست که فیصدی مصرف بودیجه سال 1396 در مقایسه با سالهای گذشته، به مراتب بالا بوده است.

1. بخش آبياري           

 • به منظور حصول اطمینان از استفادۀ موثر توأم با مدیریت مناسب آب و دیگر منابع طبیعی جهت افزایش مؤلدیت زراعت و انکشاف آن کار بازسازی و ایجاد 386 شبکه آبیاری در ولایات مختلف کشور و 98 کانال آبیاری در کانال ننگرهار تکمیل گردیده است. و همچنان کار ایجاد 11 شبکه دیگر با 80٪ پیشرفت در حال اجرا می باشد. گفتنیست با تکمیل شدن کارهای ساخت شبکه های فوق 40% از ضایعات آب جلوگیری به عمل آمده و 20% در مجموع محصولات زراعتی افزایش خواهند یافت.
 • به منظور توزیع عادلانۀ آب و مدیریت شبکه های آبیاری 464 انجمن آبیاری ایجاد گردیده است.
 • کار ایجاد 1258 باب ذخیره گاه های آب با ظرفیت 500 متر مکعب آب، به منظور ذخیره‌ی آب و آبیاری باغ های ایجاد شده در فصل کم آبی تکمیل گردیده است.
 • کار توزیع 160 پیدل پمپ و حفر 317 چاه عمیق با نصب پمپ سولری برای آبياری زمین هاییکه مستیقماً به آب دسترسی ندارند تکمیل گردیده است. و همچنان مدیریت بهتر آب در مزارع که بیشتر از 10000 جریب زمین انجام شده است.
 • به منظور مدیریت آب بند سلما، قرارداد تطبیق 33 شبکه آبیاری عقد گردیده که 19 شبکۀ آن تکمیل شده است. گفتنیست با تکمیل شدن کار های ساختمانی 33 شبکۀ آبیاری از بند سلما 13900 هکتار زمین تحت پوشش آبیاری قرار می گیرند.

2. بخش مصونیت غذایی، گندم و ذخایر ستراتیژیک:

 • به منظور افزایش حاصلات در تولید غله جات، حبوبات و دانه های روغنی در سطح ملی طی سه سال اخیر به مقدار 24080 متریک تن تخم اصلاح شده بذری با کیفیت و 20 هزار تن کود یوریا که از فابریکات داخل کشور خریداری شده اند برای دهاقین مستحق توزیع گردیده است.
 • کار اعمار، تجهیز و بهره برداری (4) باب گدام ذخایر استراتیژیک گندم با ظرفیت (12.000) متریک تن در ولایات پکتیکا، نورستان و سرپل 80 فیصد پیشرفت داشته است. گفتنیست کارهای ترمیم (13) باب گدام ذخایر استراتیژیک گندم با ظرفیت (13.000) متریک تن به منظور افزایش انعطاف پذیری از معیشت در برابر تهدیدها و شرایط اضطراری جهت حصول اطمینان از امنیت غذا و تغذیه خانواده های آسیب پذیر روستایی و دیگر اقشار که در معرض خطر باشند، تکمیل گردیده است.
 • با اعمار3084) )  ذخیره خانه های انفرادی و ذخایر کلان کچالو و پیاز در ولایات بامیان، کابل و پروان ضایعات کچالو و پیاز در وقت ذخیره از 40% به 5% کاهش یافته است.

 

3. بخش باغداری و نباتات صنعتی:

 • به منظور افزایش پایدار در تولید محصولات باغداری و مؤلدیت آن از جمله انکشاف محصولات با ارزش (سیب، انگور، انار، زردالو، آلو، پسته، کشمش و بادام) و بهبود معیشت روستایی در سطح جامعه و مارکیت بیش از 110086 جریب باغ های جدید ایجاد، 11000 جریب باغ کهنه به شیوه عصری بازسازی، 61453 جریب باغ های متراکم و نیمه متراکم با نصب سیستم چیله به شکل قطعات نمایشی احداث، 94982 جریب ساحات باغ های محلی دهاقین احیا، 28973 جریب باغات پسته در مناطق خشک احداث و در ساحه 1463 جریب تاکستان های انگور سیستم چیله نصب گردیده است.
 • کار های ساخت و بهره برداری 4364 باب سبزخانه بزرگ و کوچک به منظور بلند بردن محصولات تکمیل گردیده است.
 • کار ساخت و بهره برداری (1120) باب کشمش خانه با ظرفیت (7) الی (10) تن به منظور تولید کشمش سبز با کیفیت اعلی تکمیل گردیده است.
 • کارهای ساختمانی و بهره برداری 2 باب فابریکه پروسسه پنبه دانه و روغن نباتی با ظرفیت تولید 7560 تن روغن در یک سال و کارهای ساختمانی و بهره برداری 3 مرکز پروسس پنبه دانۀ کوپراتیف های مولدین پخته با ظرفیت تولید یک تن تیل و پروسس 16 تن پخته در یک روز تکمیل گردیده است.
 • جهت بلند بردن سطح کشت زعفران تا اکنون به مساحت بیش از 26026 جریب زمین تحت کشت زعفران قرار گرفته و در سال 1396 تولید زعفران به (10.5) متریک تن زعفران رسیده است. گفتنیست ز عفران افغانستان در سال 1395 برای سومین بار مقام اول را در سطح جهان از آن خود کرده است.
 • بیش از 384 مکتب ساحوی دهاقین برای تنظیم همه جانبه آفات نباتی در 20 ولایت ایجاد شده و همچنین 35 باب یونت ترویجی در هفت ولایت کشور تجهیز گردیده است. و همچنان کنترول و مجادله علیه افات و امراض نباتی در ساحه بیش از 479500 هزار هکتار زمین صورت گرفته است.

 

4. بخش مالداری و صحت حیوانی:

 • کارهای ساختمانی ساختمان القاح مصنوعی مالداری در فارم بنی حصار ولایت کابل و برنامه کنترول امراض مرغ مرگی و تنفسی برای1،75 میلیون مرغ تکمیل گردیده است. همچنان پروسه القای مصنونی بالای 6400 حیوان صورت گرفته است.
 • پروسه تولید و خریداری بیش از 800 هزار دوز واکسین برای امراض مختلف حیوانی تکمیل و بالای 9.776.785 راس مواشی واکسین بروسلوز تطبیق شده و برای 93.300 تن از دهاقین ارا‌ئه خدمات صحی و ترویج مالداری صورت گرفته است.
 • 42 باب کلنیک های حیوانی و واحدهای ساحوی در ولایات مختلف کشور تجهیز و بیشتر از 162000 دوز سپرم منجمد و القاح گاوها در استیشن های مرکز و ولایات تولید گردیده است.
 • برای فارم مالداری بنی حصار کابل 8 رأس بوقه گاو خارجی ( سویس و جرسی...) و 6 رأس بوقه گاو وطنی (کندهاری. کنری و سیستانی) برای بخش اصلاح نسل ریاست خدمات مالداری خریداری گردید.
 • کار احیای مرکز های زنبور داری در ریاست زراعت ولایات بلخ و هرات تکمیل گردید.
 • به تعداد چهار طرزالعمل قرنطین و صحت عامه وترنری و همچنين پلان ملی کنترول برای بیماری ها ترتیب گردیده است، و تطبیق و ارزیابی برنامه ملی کنترول مرض بروسیلوز در 34 ولایات کشور صورت گرفته است.
 • اعمار و معیاری سازی 289 باب فارم تجارتی مرغ گوشتی در ولایات صورت گرفته است، که این فارم ها تا کنون بیش از 3.18 میلیون مرغ گوشتی را تولید و به بازار عرضه نموده است.
 • اعمار 8 مرکز دایمی جمع آوری شیر و توزیع بیشتر از 1300 بستۀ صحی شیر دوشی برای خانم ها در ولایت بلخ و جمع آوری  بیشتر از 407 متریک تن شیر صورت گرفته است.
 • برنامه آموزش 3 هزار تن زنبوردار تکمیل و برای نخستین بار تربیه ملکه زنبور عسل به منظور تکثیر زنبور در داخل کشور صورت گرفته است. همچنان سیستم های جدید تکنالوژی برای زنبورداری تطبیق شده و بیشتر از 1800 تن شهد و عسل به بازار عرضه گردیده و اتحادیه زنبورداران برای اولین بار ساخته شده است.

 

5. بخش تنظیم منابع طبیعی:

 • کار احیا و حفاظت بیشتر از 5332 هکتار جنگل، آبریزه، علفچر، کمبربند سبز و جنگلات مصنوعی در مرکز و ولایات تکمیل شده و اضافه تر از 6.4 ملیون اصله نهال غیر مثمر تولید گردیده است. همچنان، حفاظت از 883 هکتار زمین در ساحات کمربند سبزکابل با ایجاد 5 شبکه پایداری آبیاری صورت گرفته است.

6. بخش حمایت از زنان:

 • بیشتر از 122520 زن در مرکز و ولایات تحت پوشش برنامه های وزارت زراعت قرار گرفته اند. احداث باغچه های خانگی، احداث سبزخانه های کوچک، احداث فارم های مرغداری خانگی، فارم های بزهای شیری، زعفران، پروسس و بسته بندی محصولات لبنی از بخشهای اند که زنان در آن آموزش دیده اند و برای خانم ها به تعداد 98601  باغچه های خانگی ایجاد گردیده است.
 • به تعداد 10172 باب فارم های مرغداری خانگی برای 10172 خانواده علاقه مند با تجهیزات آن ایجاد گردیده است.
 • 1100 باب فارم نیمه تجارتی با ظرفیت 100 الی 500 قطعه مرغ برای خانم ها ایجاد شده است. و همچنان به تعداد 4000 قطعه مرغ برای 200 تن از خانم ها در ولایت کابل توزیع گردیده است.
 • بیشتر از 10000 فارم کوچک مرغداری (30 تا 100 قطعه یی) و 2500 سبزخانه کوچک برای زنان احداث شده است.
 • برای حمابت از زنان به تعداد 4 باب مرکز پروسس میوه جات و سبزیجات در ولایت های کابل، پروان و لوگر ایجاد گردیده است و همچنان به تعداد 200 مکتب دهقان برای تقویت زنان ایجاد شده است.

 

7. بخش حمایت و رشد سکتور خصوصی:

 • کار اعمار دو فارم استاک مادری مرغ با ظرفیت دو نیم میلیون تخم قابل القاح در ننگرهار، اعمار یک باب فارم چوچه کشی مرغ با ظرفیت 1.2 میلیون در ولایت ننگرهار، یک فابریکه تولید خوراکه مرغ با ظرفیت 30000 تن در یک سال در ولایت کابل تکمیل گردیده است.
 • برای 1108 تن از محصلین فاکولته زراعت. وترنری و انستیتیوت زراعت در بخش زنبورداری. القاع مصنوعی و ماهی پروری آموزش های نظری و عملی ارائه گردید.
 • به مقدار 18801.5  کیلو گرام موم، 282 دانه رویکش، 4282 دانه تخته تجرید و لوازم کوپراتیف های زنبورداری برای ولایات مختلف کشور خریداری و توزیع گردید.
 • به منظور بلند بردن سطح اقتصادی دهاقین کشور بیشتر از  565 میلیون افغانی قرضه های شرعی و کوچک توزیع گردیده است.

 

8. بخش اصلاحات نهادی، قوانین و پالیسی‌ها        

 • طرزالعمل خریداری گندم از طرف کابینه منظور شده و پاليسي تخم های بذری ترتیب و کار عملی آن آغاز گردیده است.
 • برنامه ملی آبیاری با منظوری مقام عالی ریاست جمهوری نهایی گردیده و در حال حاضر 3000 نقشه شبکه های آبیاری در دیتابیس ملی آبیاری درج شده است. همچنان نصب آلات هواشناسی در پنج زون کشور تکمیل شده است.
 • برنامه ملی گندم به هدف خودکفایی گندم تا پنج سال آینده نهایی گردیده و استراتیژی مصؤنیت غذایی در زراعت تکمیل شده است. همچنان 6 ورایتی جدید گندم بهاری و زمستانی برای بورد ملی گندم معرفی گردید.
 • پاليسي ملی باغداری نهایی شده و پاليسی انکشاف و توسعه نباتات صنعتی و زعفران نیز ترتیب شده است.
 • مسوده قانون علفچرها، طرح طرزالعمل تنظیم ساحات حفاظت شده، طرح تعدیل در طرزالعمل حفاظت و بهره برداری نباتات طبی وحشی و آغاز طرح برنامه ملی منابع طبعی و احیا جنگلات تکمیل گردیده است.
 • طرح قانون نباتات طبی و طرزالعمل موقت برای ایجاد انجمن های علفچر تکمیل و مقرره افغانستان سبز تکمیل شده است.
 • برنامه کمربند سبز کابل ترتیب و نهایی گردید، و ثبت و توحد لست انوع حیات وحش هفت ساحه و پروپوزل برنامه ملی تنظیم منابع طبعی تکمیل شده است