گزارش دستآوردهای دوازده ساله وزارت زراعت

گزارش دستآوردهای دوازده ساله وزارت زراعت

دوازده سال خدمت گذاری به مردم افغانستان !

در طی این سال ها در سکتور زراعت ابیاری ومالداری افغانستان چی گذشت؟ کدام سال ها پر بار  بودند؟  دستاورد ها و فعالیت ها دربیش از یک دهه گذشته دراین سکتور کدام ها اند ؟