کارمندان خدمات ملکی

بست های جـــدید کاریابی

تاریخ نشر:     ۲۲/جوزا/۱۳۹۶

تاریخ ختم:     ۳۱/جوزا/۱۳۹۶

 بست 2...............رئیس اداری MAIL-CBR-65-017

بست 2 ............. رئیس تکنالوژی معلوماتی MAIL-CBR-64-017

===========================================================

تاریخ نشر 16 عقرب 1395 مطابق 6 نومبر 2016

تاریخ ختم 25 عقرب 1395 مطابق 15 نومبر 2016

آمر فارم زراعتی

انجنیر بند نهر

رئیس آبیاری

رئیس آبياری، خفظ و مراقبت تخنیکی کانال ننگرهار

رئیس عمومی کانال ننگرهار

رئیس فارمهای زراعتی کانال ننگرهار

رئیس کوپراتیفهای زراعتی

-----------------------------------

آمر آبیاری

آمرامور زراعتی

آمرمالداری وصحت حیوانی

بست های جدید کاریابی (برج میزان)

آمرتنظیم معلومات جغرافیایی

آمر جندر

آمر حفظ تاسیسات و اماکن

آمر حفظ و مراقبت

آمرتخنیک وترانسپورت

آمر زراعت در مناطق خشک

آمر یت تعلیمات  و تبلغات زراعتی

ریاست میکانیزه  زراعتی نهائی

رئیس توسعه باغداری

آمر تغذ یه حیوانات

رییس خدمات مالداری

رئیس صحت حیوانی

رئیس عمومی مالداری و صحت حیوانی  بست1

رئیس دفتر

آمریت مصئونیت غذائی

آمراستخدام

آمرروابط مامورین

رئیس منابع بشری

مدیر عمومی پلانگذاری و دیتابیس استخدام

مدیریت عمومی انجمن های آبیاری

آمر ارزیابی برنامه تنظیم منابع  طبیعی

آمر ارزیابی برنامه تولیدات  وحاصلخیزی

آمر یت نظارت وتنظیم ارقام  معلومات

رئیس نظارت و ارزیابی

آمر برنامه احیای اقتصادی

آمر برنامه تنظیم منابع طبیعی

آمر برنامه حاصل دهی و حاصلخیزی زراعتی

آمر برنامه مدیریت تغییر

رئیس انکشاف سکتور خصوصی

آمریت پروگرام های اضطراری

آمریت تنظیم آفات نباتی زونها

آمریت لابراتوارهای تشخیص آفات نباتی

رئیس حفاظه نباتات وقرنطین

آمریت تدارکات

آمریت محاسبه جنسی

رییس تهیه و تدارکات

مدیر عمومی تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

مدیر عمومی قرارداد های تدارکات داخلی

مدیریت عمومی پلانگذاری و دیتابیس تدارکات

مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

مدیریت عمومی خریداری اجناس پرچون

رئیس  تحقیقات خاکشناسی

رئیس  تحقیقات مالداری

رئیس تحقیقات تطبیقی وتوافقی

رئیس عمومی انستیتیوت تحقیقات زراعتی

آمر تصدیق تخم‌های بذری ولایتی