کارمندان خدمات ملکی

بست های جـــدید کاریابی

 

تاریخ نشر:    ۲۴/میزان/۱۳۹۶

تاریخ ختم:     ۰۳/عقرب/۱۳۹۶

برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR)

شماره پست بست شمارۀ اعلان وظیفه
1 ریس انکشاف سکتور خصوصی 2 MAIL-CBR-35-017

تاریخ نشر:     ۲۷/سرطان/۱۳۹۶

تاریخ ختم:     ۵/اسد/۱۳۹۶

برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR)

   دانلود  رهنود و شرایط استخدام بست های سی بی آر(CBR)

شماره پست بست ریاست مربوطه
1 آمرحفظ تاسیسات و اماکن 3 اداری
2 آمر حفظ ومراقبت 3 اداری

تاریخ نشر:     ۱۷/سرطان/۱۳۹۶

تاریخ ختم:     ۲۶/سرطان/۱۳۹۶

برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR)

   دانلود  رهنود و شرایط استخدام بست های سی بی آر(CBR)

شماره پست بست ریاست مربوطه
1 رئیس دفتر 2 مقام وزارت
2 رئیس آبیاری  2 ریاست آبیاری
3 رئیس حفاظه نباتات 2 ریاست حفاظه نباتات و قرنطین
4 رئیس عمومی انستیتیوت تحقیقات 1 ریاست عمومی انستیتیوت تحقیقات
5 رئیس تحقیقات تطبیقی و توافقی 2
6 رئیس تحقیقات خاکشناسی 2
7 رئیس تحقیقات مالدار ی 2
8 رئیس توسعه باغداری 2 ریاست عمومی ترویج
9 رئیس میکانیزه زراعتی 2
10 رئیس کوپراتیف های زراعتی 2
11 رئیس عمومی کانال ننگرهار 1 ریاست عمومی کانال ننگرهار
12 رئیس آبیاری مراقبت تخنیکی کانال ننگرهار 2
13 رئیس عمومی مالداری و صحت حیوانی 1 ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی
14 رئیس صحت حیوانی 2
15 رئیس فارم های زراعتی ولایت ننگرهار 2 ریاست فارم های زراعتی ولایت  ننگرهار
16 رئیس نظارت و ارزیابی 2 ریاست نظارت و ارزیابی
17 رئیس منابع بشری 2 ریاست منابع بشری
18 آمریت استخدام 3
19 آمریت روابط مامورین 3

 

===========================================================

تاریخ نشر:     ۲۲/جوزا/۱۳۹۶

تاریخ ختم:     ۳۱/جوزا/۱۳۹۶

 بست 2...............رئیس اداری MAIL-CBR-65-017

بست 2 ............. رئیس تکنالوژی معلوماتی MAIL-CBR-64-017