بیوگرافی معین آبیاری و تنظیم منابع طبیعی

خلص سوانح معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، آّبیاری و مالداری

انجنیر فهیم الله ضیائی معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تحصیلات عالی خویش را به سویه لیسانس در رشته انجنیری آبیاری در پوهنتون زراعت فیصل آباد کشور پاکستان درسال ۲۰۰۶  و ماستری خویش را در رشته انجنیری هایدرولیک وانکشاف حوزه دریائی درپوهنتون هایدرولیک یونسکو شهر دلفت کشور هالند در سال ۲۰۱۱ به پایه اکمال رسانیدند.

محترم ضیائی بیش از ده سال تجربه در نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی منجمله منحیث مدیر مسول بخش آب رسانی و حفظ الصحه محیطی از سنبله ۱۳۸۵ الی سرطان ۱۳۸۷ و بحیث مدیر پروژه محو خشکسالی و مبارزه با مواد مخدر بین سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸ ایفای وظیفه نموده اند.

بعد از تکمیل نمودن برنامه ماستری که ازطریق بورسیه(Fellowship) کشور هالند اهدا گردیده بود،ایشان بصفت مشاور پالیسی آبیاری در معینیت آبیاری و زیربناهای زراعتی از ۱ سنبله ۱۳۹۰ الی ۱ سنبله ۱۳۹۱انجام وظیفه نمودند که بعداً نظر به لزوم دید و تصمیم هیئت رهبری مقام وزارت زراعت منحیث رئیس پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) تعین و از ۱ سنبله ۱۳۹۱ الی ۱۱ جوزا ۱۳۹۳رهبری آن پروژه را به عهده داشتند که متعاقباً از طریق رقابت آزادبحیث رئیس آبیاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از۱۱جوزا  ۱۳۹۳ الی ۹ اسد ۱۳۹۴اجرای وظیفه نمودند.

آقای ضیائی از تاریخ ۱۰ اسد ۱۳۹۴ الی ۲۸ عقرب ۱۳۹۵ منحیث معین آب وزارت انرژی و آب اجرای وظیفه نموده که بعداً براساس حکم شماره ۲۸۵۱ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۵ مقام عالی ریاست ج.ا.ا منحیث معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت؛ آبیاری و مالداری تقرر حاصل نمودند.

آقای ضیائی منحیث عضو بورد مشورتی در مرکز بین المللی انکشاف کوها (ICIMOD) که در آن بشمول افغانستان کشور های پاکستان، هند، نیپال، بوتان، بنگلادیش، چین و میانمار نیز ازاعضای این مرکز میباشند سالانه به نمایندگی از افغانستان اشتراک میورزد.

ایشان باکلتور و فرهنگ کشور های مختلف آشنائی داشته و بگونه صریح به زبان های دری، پشتو، انگلیسی و اردو تکلم مینمایند.

دستآورد ها:

  • ایفای نقش فعال در زمینه طرح وتدوین  پالیسی و ستراتیژی ملی آب آشامیدنی دهاتی
  • تطبیق پروژه های آب آشامیدنی در مناطق آسیب پذیر از ناحیه خشکسالی
  • ایفای نقش فعال در زمینه تدوین ستراتیژی ملی آب سال ۲۰۰۷
  • تدوین طرزالعمل ایجاد وثبت انجمن های آبیاری در سطح ولایات
  • طرح ودیزاین سیستم معلومات جغرافیایی برای پروژه های آبیاری
  • طرح ودیزاین سیستم بانک معلومات بمنظور مدیریت و راپوردهی پروژه های آبیاری

تألیفات:

Drought Vulnerability & Adaptation in Balkh Province of Afghanistan 

منتشره ژورنال معتبر UNESCO – IHE

Water Allocation Rules in Afghanistan for Improved Food Security

منشتره ژورنال معتبر

Springer- The Science, Sociology and Economics of Food Production and Access to Food

NPP- (National Water and Natural Resources Program) ARD- Cluster