بیوگرافی مختصر راز محمد راز، معین آبیاری و منابع طبیعی

محترم انجنیر راز محمد راز در سال 1357 از رشته انجنیری میخانیک پوهنخی انجنیری پوهنتون کابل فارغ گردیده و تحصیلات فوق لسانس را بین سالهای 1380-81 به سویه ماستری در رشته "باز سازی بعد از جنگ" در پوهنتون یورک برتانیا فرا گرفته است.

محترم راز در 16 دلو سال 1357 ماموریتش را با حکومت آغاز نموده و در پستهای مختلف بالترتیب کارمند فرمایشات خارجی و آمر بر آورد در ریاست ماشینری وزارت آب و برق و انجنیر دیزاین، مدیر پلان و سر انجنیر در تصدی تولید عناصر فلزی وزارت آبیاری و منابع آب ایفای وظیفه نموده است.

در آواخر سال 1367 عازم دیار هجرت گردیده و مدت پنج سال منحیث مسئول لوژستیک موسسه غیر حکومتی بین المللی افغان اید در پشاور و حدود هشت سال در بستهای مختلف چون، کارمند عملیات ساحوی دفتر مرکزی در اسلام آباد، مسئول مالی و اداری دفتر کابل و بعدآ معاون ناظم زون مرکزی با اداری ناظم ملل  متحد برای افغانستان و ظیفه اجرأ نموده است.

در ماه میزان سال 1381 بعد از اتمام تحصیلات عالی در برتانیا، برای مدت کوتاه با دفتر ساحوی زون مرکزی یوناما و تیم مشترک پوهنتون پیزه (ایتالیا) و پوهنتون یورک (برتانیا)  در پیشبرد ورکشاپ آشنایی کارمندان عالیرتبه دولتی با طرز ترتیب بودجه انکشافی برنامه های ملی افغانستان همکاری داشت.

موصوف از 25 دلو 1381 الی 17 حوت 1383 در وزارت احیأ و انکشاف دهات، ابتدأ به حیث مشاور امور بشری مسئولیت جلب، جذب و همآهنگی کمک های بشری و پلانگذاری فعالیت های زمستانی و بعدأ به حیث ناظم پلانگذاری مسئولیت طرح پلان انکشافی، تقویت همآهنگی بین برنامه ها و بنیان گذاری سیستم تبادله معلومات و گزارشدهی را بعهده داشت.

محترم راز محمد راز از 18 حوت سال 1383 الی اول حوت سال 1389 بحیث معین مالی و اداری وزارت احیأ و انکشاف دهات ایفای وظیفه نمود. موصوف مسئولیت رهبری و اداره ریاست های مالی، اداری، تدرکات، منابع بشری، امور ولایات و 34 واحد ولایتی وزارت را عهده بود.

موصوف از 18 حمل سال 1389 بحیث معین آبیاری و زیربناهای زراعتیوزارت زراعت، آبیاری و مالداریتعیین گردید.

در دوران اجرای وظایف با ادارات مختلف، در سیمینار ها، ورکشاپ ها و کورس های آموزشی به سطح ملی و بین المللی اشتراک ورزیده و در عرصه های رهبری، اداره، مدیریت، مبارزه با حوادث طبیعی، حقوق بشر و تساوی جندر آموزش کسب نموده است.