پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP)

معرفی

این پروژه یکی از پروژه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که توسط صندوق بین‌المللی کمک به انکشاف زراعتی (IFAD) تمویل می‌گردد. موافقت‌نامه اعانه آن در هشتم ماه آپریل سال ۲۰۱۳ بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و صندوق بین‌المللی کمک به انکشاف زراعتی (IFAD) به امضا رسید.

 تمویل کننده : صندوق بین‌المللی انکشاف زراعتی

آدرس: جمال مینه، سرک پوهنتون، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

ایمیل آدرس:clap@mail.gov.af

ویب سایت:www.mail.gov.af

 

اهداف عمومی پروژه

هدف کلی این پروژه همکاری به کاهش فقر در مناطق روستایی افغانستان می‌باشد. به‌طور مشخص هدف این پروژه بهبود  مصونیت غذایی یک‌صد و ۶۹ هزار و ۵۰۰ خانواده روستایی از طریق بلندبردن مولدیت زراعت و ماالداری در ولسوالی‌های انتخاب شده‌ی ولایات کابل، پروان و لوگر می‌باشد. هدف فوق‌الذکر از طریق بالابردن دارایی‌های مولد، مهارت‌ها، خدمات، تکنالوژی‌ها و فرصت‌های عایدزا مستفیدین مورد نظر از طریق معرفی تکنالوژی‌های مناسب مالداری و زراعتی، تقویت ظرفیت محلی و بهبود ساحات ضعیف زنجیره ارزش به شمول ارتباط با مارکیت‌ها بدست خواهد آمد. کاهش نابرابری‌های جنسیتی از طریق بلندبردن موقف اجتماعی و اقتصادی زنانی که در فعالیت‌های متذکره فوق دخیل هستند، از جمله اهداف این پروژه می‌باشد.

اجزای پروژه:

این پروژه از سه جز جدا ناپذیر تشکیل گردیده است:

جز اول: انکشاف جامعه به شمول زیربناهای مولد و تقویت سازمان‌ها: هدف این جز پروژه تقویت ظرفیت مجتمع‌ها و سازمان‌های محلی از طریق حمایت اعمار زیربناهای کوچک که در بلندبردن مولدیت زراعتی کمک می‌کند و پشتیبانی سازمان‌های محلی جهت حل نمودن معضله‌های ملکیت و پایداری می‌باشد. این جز دارای سه جز فرعی ذیل می‌باشد:‌

۱- زیربناهایی مولد

۲- تقویت سازمانی

۳- سمتدهی جندر و ارتقایی ظرفیت

 جز دوم انکشاف مالداری و زراعت: هدف این جز پروژه کاهش فقر به‌وسیله بلندبردن مصونیت غذایی، با توجه به خانواده‌هایی که سرپرستی آن را خانم‌ها بدوش دارند و خانواده‌های آسیب‌پذیر و منزوی جوامع روستایی، از طریق معرفی عملیات و بسته‌های مناسب مالداری و زراعتی و یک اندازه محدود به وسیله حمایت انکشاف زنجیره ارزش‌افزایی و ارتباط دهقانان با مارکیت می‌باشد. این فعالیت‌ها تا حد اعظمی به انکشاف زیربیناهای مولد و جامعه یا تقویت سازمان‌ها توحید خواهد شد، تا یک روش جامع و یک‌پارچه را تضمین نماید. این جز به نوبه خود شامل چهار جز فرعی ذیل می‌باشد:

۱- انکشاف لبنیات

۲-  توسعه مرغداری

۳- بهبود وضعیت نباتات غذایی، علف و سبزیجات

۴- انکشاف مالداری میان کوچیها

جز سوم گروههای مورد نظر و مسستفیدین پروژه: مستفیدین این پروژه به‌طور مشخص شامل سه گروپ ذیل میشود:

۱- دهقانان و مالداران کوچک به شمول آنهایی‌ که زمین ندارد، آنهایی‌ که  مواشی خویش را  از دست دادند یا علاقمند نگهداری مواشی می‌باشند یا هم  می‌خواهند مواشی تلف شده خویش را تلافی کنند.

۲- زنان و زنان سرپرست خانواده

۳- کوچیهای مقیم  و غیرمقیم

توقع می‌رود که از این پروژه به تعداد تقریباً ۱۶۹۵۰۰ خانواده فقیر روستایی (معادل در حدود ۱۰۱۷۰۰۰ تن) از میان ۳۶۷ شورای انکشاف جامعه روستایی در ۹ ولسوالی مورد نظر مستفید خواهند شد. 

 سمتدهی جنسیت و ارتقایی ظرفیت :

 این جز فرعی پروژه از فعالیت‌هایی که نقش خانم‌ها را در فعالیت‌های مولد  ازدیاد می‌بخشد و مولدیت باالقوه‌ی آنها را در یک تعداد سکتورهای فرعی بلند می‌برد، پشتیبانی می‌کند. این هدف از طریق یک روش سه بعدی تعقیب خواهد شد:

1) فعالیت‌هایی که خاصتاً مستفیدین خانم را مورد هدف قرار می‌دهد.

2) فعالیت‌هایی که تقویت ظرفیت حکومت را در مورد سمت‌دهی جنسیت هدف قرار می‌دهد.

3) فعالیت‌های مربوط به جنسیت که باید با اجزا و بخش‌های فرعی دیگر پروژه‌ها توحید گردد.

دستآوردهای عمده برنامه:CLAP

۱- احیا و باسازی ۲۵ باب شبکه آبیاری در سه ولایات تحت پوشش (کابل،لوگر و پروان)

۲- حمایت از ۴۵ باب مراکز یونت ساحوی

۳- به تعداد۳۵۲۰۲۰۶ راس حیوان تداوی و واکسین‌ گردیده و ۲۰۴۶۴ راس گاو شیری سه ولایات تحت پوشش القاح مصنوعی شده است.

۴- آموزش ۱۳۴ کارمند کلینک حیوانی و عرضه خدمات ترویجی در سه ولایات تحت پوشش برنامه

۵- ایجاد ۱۰ باب بانک خوراکه حیوانی در سه ولایات تحت پوشش

۶- ایجاد ۵ مرکز سرد کننده شیر و ۲۰ مرکز جمع‌آوری شیر در سه ولایت تحت پوشش

۶- ایجاد ۲۵ گروپ‌های خودی برای خانم‌های کوچی در سه ولایات تحت پوشش

۷- ایجاد ۳۳ باب کوپراتیف‌های لبنی در سه ولایات تحت پوشش

۸- آموزش۲۲۱۳۰  مالدار کوچی (مرد و زن) در بخش‌های خدمات ترویجی، پروسس و حفظ‌الصحه شیر در سه ولایات تحت پوشش

۹- ایجاد ۲۰۸۱ باب قطعه نمایشی علوفه‌جات و ۱۱۱۲ باب قطعه نمایشی سبزیجات، حبوبات و غله‌جات و هم‌چنان توزیع۷۱۲۶  کیلوگرام تخم علوفه‌جات در سه ولایات تحت پوشش

۱۰- توزیع۱۸۳۲  بسته‌های شیر دوشی برای خانم‌های مالدار در سه ولایات تحت پوشش

۱۱-  تاسیس و تجهیز ۹ باب انجمن تولید تخم‌های اصلاح شده و توضیح ۹ بسته ماشین آلات زراعتی که شامل تراکتور، تهریشر،تخم پاش، تخم پاک، گدام و جنراتور می‌گردد، در سه ولایت تحت پوشش

۱۲- توزیع بسته‌های مرغداری شامل۱۵ قطعه چوچه مرغ، خوراکه، دانه خوره، آب‌خوره برای  ۱۳۳۳۲فامیل بی‌بضاعت انتخاب شده و آموزش آنها در سه ولایات تحت پوشش

۱۳- جمع‌آوری بیشتر از ۱۹ میلون بیضه تخم مرغ از سه ولایات تحت پوشش