برنامه اتحادیه اروپا برای توسعه زراعت و بازارهای روستایی (EU - FARM)

جی‌آی‌زید (GIZ)

جی‌آی‌زید یکی از نهادهای انکشافی حکومت فدرال آلمان بوده و در بیشتر از ۱۳۰ کشور جهان فعالیت دارد.

هدف این نهاد کمک به حکومت آلمان در قسمت رسیدن به اهداف همکاری‌های انکشافی پایدار در سطح بین‌المللی می‌باشد. برعلاوه برنامه‌های انکشافی حکومت فدرال آلمان، جی‌آی‌زید هم‌چنان پروژه‌های حکومت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های بین‌المللی را در سراسر جهان تطبیق می‌نماید. تمرکز کاری جی‌آی‌زید بالای ظرفیت‌سازی، انرژی، مصونیت غذایی، جلوگیری از تغییر اقلیم، صحت، ساختار زیربناها، دموکراسی، امنیت، ایجاد صلح، تعلیم و تربیه، حفظ محیط زیست، حفظ منابع، وحکومت داری خوب می‌باشد. جی‌آی‌زید فعالیت‌هایش را در افغانستان در سال ۲۰۰۲ آغاز کرد.

 

برنامه اتحادیه اروپا برای توسعه زراعت و بازارهای روستایی (EU - FARM)

 

پروژه فارم که توسط اتحادیه اروپا تمویل می‌گردد دارای سه بخش ذیل می‌باشد:

 

I.بهبود و توسعه سیستم خدمات ترویجی در سطح ملی

II.حمایـت از دهقانان به ویژه دهقانان اناث جهت تشخیص و رفع نیازمندی‌های زراعتی و تغذی آنها

III.تسریع استفاده از خدمات وعرضه عوامل تولید

 

اداره همکاری‌های انکشافی آلمان (جی‌آی‌زید) مسوول تطبیق بخش اول  و سوم پروژه می‌باشد. بخش دوم پروژه توسط پروژه ملی باغداری و مالداری تطبیق می‌گردد.

فعالیت‌های عمده بخش اول پروژه:

 

vبهبود و توسعه سیستم خدمات ترویجی در سطح ملی

 

vایجاد زیربنا سیستم جدید به شمول ظرزالعمل عملیاتی معیــاری.

 

vحمایت از ایجاد موافقتنامه همکاری مشترک بین وزارت زراعت و وزارت انکشاف دهات.

 

vتقویت سیستم مدیریت معلومات ترویج

 

ایجاد استراتیژی ارتباطات دوجانبه بین وزارت زراعت و وزارت انکشاف دهات با استفاده از مجراهای موجوده حکومت، وسایل ارتباطی دیجیتالی و شوراهای انکشافی اجتماعی

فعالیت‌های عمده بخش سوم پروژه:

vارتباط دهقانان با سایر فعالان زنجیره ارزش (پیدا کردن خلاها و تسریع استفاده از خدمات و مواد خام زراعتی)
 
v تحلیل دقیق بازار و درک بهتر نقش دهقانان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و تحقیق کنندگان در این سکتور.
 
vهمکاری با نهادها و ارگان‌های که در بخش تولید، توزیع و تمویل عوامل تولید فعالیت می‌کنند و یا علاقمندی فعالیت در این بخش را دارند.
 
vتقویت زراعت تجارتی

جمع‌آوری، تحلیل و توزیع معلومات راجع به بسته‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذارهای ابتکاری بخش سکتور خصوصی زراعتی جهت تکثیر فعالیت‌های موثر و موفق.