مدیریت تغییر، توسعۀ سکتور دولتی وحمایت از برنامه ها

هدف ازین برنامه با استفاده از پروسۀ اصلاحات اداری و تنظیم تشکیلات، ایجاد یک ادارۀ پویا، فعال و موثر (هم در سطح وزرات و نیز در سطح دفاتر ولایتی) میباشد. این امر باعث خواهد شد این وزارت آمادۀ چالش های قرن 21 گردد و همچنان پاسخگوی ضروتهای سکتور زراعت به وجه احسن باشد.

تسریع پروسه تغیرات و اصلاحات  در وزارت زراعت یک نیاز مبرم بشمار میرود. گام نخست در پروسه تغیر اداره شناسایی مسولیت های سکتور دولتی و وظایفی است که باید تقویت یابند. که اینها شامل: طرح پالیسی و ستراتیژی, ایجاد چارچوب قانونی و حقوقی, تنظیم کیفیت و تامین مواد غذایی, صحت عامه وترنری و حفاظت از نباتات, معیارها و تضمین نامه ها, نظارت و ارزیابی و توانایی تطبیق قانون و معیارات میباشد. ظرفیت های تطبیق برنامه و همکاریها وزارت زراعت نیازمند رشد بیشتر بوده تا گستر ش متوقع برنامه ها و فعالیت های پروژوی در سکتور زراعت را براورده سازد. بر اساس شناسایی وظایف و مسولیت های اینده وزارت نیازمند ایجاد یک چارچوب مناسب نهادی و ساختاری میباشد.