احیای اقتصاد زراعتی

هدف از برنامه احیای اقتصادی ERتقویۀ رشد پایدار و فراگیر اقتصادی در سکتور زراعت میباشد که این امر منتج به افزایش و تنوع در عایدات و فرصت های کاریابی برای مردم افغانستان و افزایش در عایدات دولت افغانستان نیز میشود.

همچنان برنامه های احیای اقتصادی برای کاهش کشت و تولید خشخاش از طریق توسعۀ منابع بدیل عایداتی، افزایش فرصتهای معیشیت برای مردم بی بضاعت در دهات نیز ممد ثابت خواهد شد.

این برنامه دارای برنامهای فرعی ذیل میباشد:

  • حمایت از تولید کنندگان و فروشندگان و شرکتهای تجارتی
  • خدمات مالی برای انکشاف زراعت
  • ارزش افزایی
  • کنترول کیفیت و تامین تخم های اطلاح شده و حاصلات زراعتی
  • بازاریابی