نزدهمین نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت زراعت‌، آبیاری و مالداری

ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه‌ها

ریاست انکشاف سکتور خصوصی

آمریت نمایشگاه زراعتی