رهنمای وزارت زراعت

ایمیل

شماره تماس

مرجع

اسم

fahimullah_z@hotmail.com 0780168168 معین آبیاری و تنظیم منابع طبیعی فهیم الله ضیایی

Waheed.etabar@mail.gov.af

0797602080

ریس مالی و حسابی و سرپرست معینیت مالی و حسابی

وحید الله اعتبار

Hamdullah.hamdard@mail.gov.af

0787305010

رئیس عمومی ریاست ترویج و انکشاف زراعت و سرپرست معنیت امور زراعتی

حمدالله همدرد

Akbar_rostami10@yahoo.com 0704999967   مشاور ارشد مطبوعاتی وزارت سخنگو و سرپرست اطلاعات و ارتباط عامه  اکبر رستمی

shah.abdulrahimzai@mail.gov.af

0786610610

ریس دفتر

شاه پور عبدالرحیمزی

Mohammad.rafi@mail.af

0799272208

رئیس عمومی  تنظیم منابع طبیعی

محمد رفیع قاضی زاده

m.sulimankhail@gmail.com

0704434323

رئیس عمومی پلان وپالیسی

مجیب الله سلیمان خیل

Mir.ahmadzai@mail.gov.af

0788888049

رئیس  عمومی صحت حیوانی و خدمات مالداری

جهانگیر میاخیل

Ehsn.wazire2014@gmail.com

0786611361

رئیس امورولایات

احسان الله وزیری

 

0796728344

ریس تهیه تدارکات

محمدالله ساحل

tawheedn@gmail.com

0788223696

رئیس مالداری

توحید علی عظیمی

Noorullah.stanikzai@mail.gov.af

0792888982

رئیس احصائیه

نورالله ستانکزی

 

0700745294

سرپرست ریاست آبیاری

انجنیر عبدالواحد کریمی

akbar.waziri@mail.gov.af

0799232006

رئیس توسعۀ غله جات

محمد اکبروزیری

sohrab.khawasi@mail.gov.af

0794300000

سرپرست ریاست اداری

سهراب خواصی

 

0799283201

سرپرست ریاست حفاظه نباتات و قرانطین

کرمخیل

 

0786269826

ریس  تصدی تخم بذری

محبوب الله ننگ

 

0799888664

رئیس تکنالوژی معلوماتی

حسیب اله حبیب

Aman.amanyar@mail.gov.af

0700069700

رئیس جنگلات

محمد امان امانیار

Arif.hossini@mail.gov.af

079924295

رئیس علفچرها

انجینرمحمد عارف حسینی

Raziq.mojaday@mail.gov.af

0700876101

رئیس کوپراتیف های زراعتی

عبدالرازق مجددی

Mohammad.omer@mail.gov.af

0777150782

رئیس ذخایر

انجینر عمر

Jawed.yaqoobi@mail.gov.af

0700513831

رئیس تفتیش داخلی

محمد جاوید

Zekria.rasoly@yahoo.com

0700095575

رئیس سیلوی مرکزی

سید عنایت الله هاشمی

Nazira.rahman@mail.gov.org

0700397328

رئیسه اقتصاد خانواده

نذیره رحمان

adela.bakhtiary@mail.gov.af

0700661795

رئیس توسعۀ باغداری

عادله بختیاری

Qasem.obaidi@gmail.com

0700217290

رئیس تحقیقات زراعتی

محمد قاسم عبیدی

  0799323719 ریس ریاست صحت حیوانی ابراهیم فروتن
  0788223696 ریس ریاست مالداری توحید علی اعظیمی

edris.rauof@mail.gov.af

0700697921

رئیس  دفتر همکاری های دولت فرانسه برای وزارت زراعت

ادریس رووف

Ahmed.sakhizadeh@cardf.gov.af

0786002116

رئیس اداره حمایوی جامع رشد زراعت و انکشاف دهات

احمد شکیب سخی داد

usman.safi@mail.gov.af

0700052813

رئیس پروژه  ملی باغداری ومالداری

داکتر عثمان صافی

parvaiznaseri@mail.gov.af

0774414117

رئیس پروژه  تنظیم آب در مزرعه

پرویز ناصری

Daud.rahimi@mail.gov.af

0780682113

رئیس پروژه حمایت از سازگاری تغییر اقلیم

داود رحیمی

abdullatifzahid@gmail.com

0700229473

رئیس برنامه تقویت مالداری وقرضه های کوچک در مناطق روستایی

عبداللطیف زاهد

Javid.ahmad@icimod .org

0782250520

مسوؤل پروژه انکشاف کوه ها

جاوید

Jehangir.gabar@mail.gov.af

0793894293

رئیس پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان

جهانگیر گبر

shakib.omar@mail.gov.af

0790403593

سرد خانه ها

انجنیر شکیب

Maqsood-hashimi@mail.gov.af

0793507203

پروژه انکشاف وادی ننگرهار

سید مقصود هاشمی

  0792888982 ریس احصایه و معلومات مارکیت نورالله استانکزی
  0700261242 ریس میکانیزه زراعتی قسیم وصال