رهنمای وزارت زراعت

 

ایمیل

شماره تماس

مرجع

اسم

شماره

Qadeer.jawad@mail.gov.af

0793699009

 

معین مالی و اداری

عبدالقدیر جواد

1

Fahimullah_z@hotmail.com

0780168168

معین آبیاری و تنظیم منابع طبیعی

فهیم الله ضیایی

2

Hamdullah.hamdard@mail.gov.af

0787305010

سرپرست معینیت امور زراعتی

حمدالله همدرد

3

Hamdullah.hamdard@mail.gov.af

0787305010

رئیس عمومی ریاست ترویج و انکشاف زراعت

حمدالله همدرد

4

Lutfullah.rashed@mail.gov.af

0700162945

سخنگو ورئیس اطلاعات و ارتباط عامه

لطف الله راشد

5

Mohammad.rafi@mail.af

0799272208

رئیس عمومی  تنظیم منابع طبیعی

محمد رفیع قاضی زاده

6

Shakir.majeedi@gmail.com

0700182623

رئیس عمومی پلان وپالیسی

شاکر مجیدی

7

 

0788888049

رئیس  عمومی صحت حیوانی و خدمات مالداری

جهانگیر میاخیل

8

Najib.amirzai@mail.gov.af

0794040005

سرپرست ریاست دفتر

نجیب امیرزی

9

Sulieman.hedayat@mail.gov.af

0786611361

سرپرست  ریاست منابع بشری

احمد سلیمان هدایت

10

Ehsn.wazire2014@gmail.com

0786611361

رئیس امورولایات

احسان الله وزیری

11

Akbar.waziri@MAIL.gov.af

0799232006

رئیس توسعۀ غله جات

محمد اکبروزیری

12

tawheedn@gmail.com

0788223696

رئیس مالداری

توحید علی عظیمی

13

Nbakhtani_kh@yahoo.com

0700206070

رئیس نظارت وارزیابی

نصرالله بختانی

14

Noorullah.stanikzai@mail.gov.af

0792888982

رئیس احصائیه

نورالله ستانکزی

15

Haseeb.payab@gmail.com

0786606001

رئیس آبیاری

حسیب الله پایاب

16

Rashid.meraj@yahoo.com

0797650330

سربرست ریاست تهیه تدارکات

معراج الدین راشد

17

Paruez.kakar@gmail.com

0771002008

رئیس اداری

پرویز کاکر

18

Iqbal.karimi@mail.gov.af

0780357291

رئیس حفاظه نباتات و قرانطین

اقبال کریمی

19

Saduddin.safi@gmail.com

0799420012

سرپرست ریاست تصدی تخم بذری

سعدالدین صافی

20

Rahim.stanikzai@mail.gov.af

0799441738

رئیس تکنالوژی معلوماتی

رحیم ستانکزی

21

Aman.amanyar@mail.gov.af

0700069700

رئیس جنگلات

محمد امان امانیار

22

Sayedrahmam.ziarmal@mail.gov.af

0799576722

رئیس ساحات حفاظت شده

سیدالرحمن زیارمل

23

Arif.hossini@mail.gov.af

079924295

رئیس علفچرها

انجینرمحمد عارف حسینی

24

Waheed.etabar@mail.gov.af

0797602080

رئیس مالی وحسابی

وحیدالله اعتبار

25

Raziq.mojaday@mail.gov.af

0700876101

رئیس کوپراتیف های زراعتی

عبدالرازق مجددی

26

Mohammad.omer@mail.gov.af

0777150782

رئیس ذخایر

انجینر عمر

27

Jawed.yaqoobi@mail.gov.af

0700513831

رئیس تفتیش داخلی

محمدجاوید

28

Zekria.rasoly@yahoo.com

0700095575

رئیس سیلوی مرکزی

سید عنایت الله هاشمی

29

Nazira.rahman@mail.gov.org

0700397328

رئیسه اقتصاد خانواده

نذیره رحمان

30

adela.bakhtiary@mail.gov.af

0700661795

رئیس توسعۀ باغداری

عادله بختیاری

31

Shakir.majeedi@gmail.com

0700182623

رئیس پلان گذاری

شاکر مجیدی

32

Qasem.obaidi@gmail.com

0700217290

رئیس تحقیقات زراعتی

محمد قاسم عبیدی

33

Mir.ahmadzai@mail.gov.af

0774501361

رئیس وترنری

میراحمد احمدزی

34

edris.rauof@mail.gov.af

0700697921

رئیس  دفتر همکاری های دولت فرانسه برای وزارت زراعت

ادریس رووف

35

Farid.nabi@cardf.gov.af

 

Ahmed.sakhizadeh@cardf.gov.af

0796838486

 

 

0786002116

رئیس اداره حمایوی جامع رشد زراعت و انکشاف دهات

معاون اجرائیوی اداره حمایوی جامع رشد زراعت و انکشاف دهات

فرید نبی

 

 

احمد شکیب سخی داد

36

nseddiq@cbcmp.org

0798472436

رئیس پروژه ارتقاء ظرفیت و تغییر مدیریت

نور محمدصدیق

37

usman.safi@mail.gov.af

0700052813

رئیس پروژه  ملی باغداری ومالداری

داکتر عثمان صافی

38

parvaiznaseri@mail.gov.af

0774414117

رئیس پروژه  تنظیم آب در مزرعه

پرویز ناصری

39

Daud.rahimi@mail.gov.af

0780682113

رئیس پروژه حمایت از سازگاری تغییر اقلیم

داود رحیمی

40

abdullatifzahid@gmail.com

0700229473

رئیس برنامه تقویت مالداری وقرضه های کوچک در مناطق روستایی

عبداللطیف زاهد

41

Javid.ahmad@icimod .org

0782250520

مسوؤل پروژه انکشاف کوه ها

جاوید

42

mohammad.aga@fao.org

 

0799668336

معاون دفترسازمان خوراکه وزراعت ملل متحد

محمد آقا

43

Jehangir.gabar@mail.gov.af

0793894293

رئیس پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان

جهانگیر گبر

44

shakib.omar@mail.gov.af

0790403593

سرد خانه ها

انجنیر شکیب

45

Maqsood-hashimi@mail.gov.af

0793507203

پروژه انکشاف وادی ننگرهار

سید مقصود هاشمی

46

Fawad.ahmadzai@mail.gov.af

0702071733

مسوول روابط عامه دفتر کمکهای جاپان( جایکا)

حسیب نعیمی

47

Hadayaullah .hidayat@neifoundation.org

0797531986

مدیر برنامه پروژه سویابین

هدایت الله هدایت

48